top of page

Miasto Mszana Dolna

Strefa Płatnego Parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA – MSZANA DOLNA

UCHWAŁA NR LXVII/550/2023 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat oraz ogłoszenia jego tekstu jednolitego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

1. strefa A:
1) każda rozpoczęta godzina – 3,50 zł
2. strefa B:
1) każda rozpoczęta godzina – 2,50 zł

STREFA A: – pobór opłat od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-19.00

ul. Starowiejska - obecny parking k/Netto

ul. bp. Franciszka Bardy

ul. Krasińskiego

STREFA B: – pobór opłat od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-19.00

ul. Konopnickiej – teren przy Hali Sportowej

ul. Sienkiewicza

ul. Słowackiego

ul. Rynek – oznaczone miejsca postojowe

ul. Marka – teren przy Orliku

ul. Kopernika

ul. Tolińskiego

 

OPŁATA DODATKOWA w kwocie: 50 zł do 7 dni daty wystawienia zawiadomienia - z tym zastrzeżeniem, że zapłata do trzeciego dnia roboczego (zaksięgowanie wpłaty na rachunku Odbiorcy) umożliwia obniżenie kwoty(o 20 zł) do kwoty: 30 zł

Opłatę dodatkową należy wnieść do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na wskazane w zawiadomieniu konto. W tytule przelewu za opłatę dodatkową należy wskazać numer zawiadomienia oraz numer rejestracyjny pojazdu, za parkowanie którego wnosi się opłatę
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu wystawienia zawiadomienia, opłata dodatkowa wynosi 30,00 złotych.”

Dowód wniesienia opłaty za wyjątkiem abonamentów ważny jest do czasu opłaconego parkowania wydrukowanego na dowodzie opłaty, niezależnie od zmiany miejsca parkowania w obrębie określonego w strefie obszaru (A lub B), w którym została wniesiona opłata. Zmiana strefy spowoduje konieczność ponownego wniesienia opłaty.

 

Abonamenty:

1. Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód wniesienia opłaty. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

2. Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały w SPP i upoważniają do parkowania przy ulicy najbliżej miejsca zamieszkania.

3. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie.

4. Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód wniesienia opłaty tylko i wyłącznie przy ulicy wskazanej w tym abonamencie. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

5. Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały w SPP i upoważniają do parkowania przy ulicy położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko przy jednej ulicy i na jeden pojazd, bez względu na to ile pojazdów posiada.

 A2) abonament roczny dla mieszkańca – 120,00 zł

A3) abonament postojowy roczny – 1 000,00 zł

A4) abonament postojowy półroczny – 600,00 zł

A5) abonament postojowy miesięczny – 120,00 zł

B2) abonament roczny dla mieszkańca – 120,00 zł

B3) abonament postojowy roczny – 1 000,00 zł

B4) abonament postojowy półroczny – 600,00 zł

B5) abonament postojowy miesięczny – 120,00 zł

UCHWAŁA NR LXVII/551/2023 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ z dnia 23 sierpnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz ogłoszenia jego tekstu jednolitego.

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) strefa A:
a) pierwsza godzina - 2,50 zł;
b) każda kolejna rozpoczęta - 3,50 zł”.,
b) pkt. 2 otrzymuje brzmi
enie:
„2) strefa B:
a) pierwsza godzina – 2,00 zł;
b) każda kolejna rozpoczęta – 2,50 zł”.;

STREFA A (NPP)

- UL. STAROWIEJSKA (GALERIA) – pobór opłat od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-19.00

W strefie A (NPP) nie przewiduje się sprzedaży abonamentów.

STREFA B (NPP)

- UL. ORKANA (TARG) - pobór opłat od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem wtorku) w godz. 9.00-19.00

 

OPŁATA DODATKOWA – 150 zł do 7 dni daty wystawienia zawiadomienia - z tym zastrzeżeniem, że zapłata do trzeciego dnia roboczego (zaksięgowanie wpłaty na rachunku Odbiorcy) umożliwia obniżenie kwoty(o 100 zł) do kwoty: 50 zł

Opłatę dodatkową należy wnieść do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na wskazane w zawiadomieniu konto. W tytule przelewu za opłatę dodatkową należy wskazać numer zawiadomienia oraz numer rejestracyjny pojazdu, za parkowanie którego wnosi się opłatę.
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu wystawienia zawiadomienia, opłata dodatkowa wynosi 50,00 złotych.

 

Parkingi Miasta Mszana Dolna

STREFA A (NPP)

UL. STAROWIEJSKA (GALERIA)

STREFA B (NPP)

PL. ORKANA

Regulamin:

Na terenie parkingów:
1) zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania lub w sposób inny niż
określony na danym parkingu SCHEMAT - TABLICA
2) obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h;
3) obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:
a) pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje
mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
b) samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t,
c) pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności
handlowej na parkingu,
d) ciągników i innych maszyn rolniczych,
e) pojazdów z lawetami i przyczepami;
4) obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) parkowania na chodnikach, w przejściach, we wjazdach na parking i wyjazdach z parkingów,
b) wjeżdżania na trawniki oraz parkowania w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający ruch
pojazdów i pieszych, w szczególności blokowanie ruchu, blokowanie wjazdów, dojazdów, wyjazdów,
c) parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami,

d) pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem,
5) zabronione jest wykorzystywanie miejsc postojowych do celów komercyjnych,
6) w czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe dzieci lub/i zwierząt,
7) do bezpłatnego parkowania pojazdów w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są tylko i wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadających kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych,
umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
8) istnieje obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej."

Strefa Płatnego Parkowania Bochnia: Homepage_about
EvoKrk.jpg

Płatność za parkowanie - Parkomat - Obsługa:

Urządzenia wyposażone są w panele dotykowe, aktywowane po wybudzeniu urządzenia ze stanu oczekiwania.
1. Aktywacja urządzenia odbywa się przyciskiem lub monetą

2. Wymagane jest Wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu

3. Wybór metody płatności - MONETY lub KARTY PŁATNICZE

4. Określenie kwoty - Określenie długości postoju:

-> MONETY - wrzucenie kwoty

-> KARTY - wybór wysokości opłaty

5. Operacje zatwierdzamy każdorazowo ZIELONYM PRZYCISKIEM znajdującym się po prawej stronie EKRANU DOTYKOWEGO

6. Potwierdzamy transakcję i oczekujemy na WYDRUK biletu

7. Odbieramy WYDRUK po wydrukowaniu - unosząc klapkę niszy biletowej

Strefa Płatnego Parkowania Bochnia: Homepage_about

Abonamenty:

STREFA A (NPP)

- UL. STAROWIEJSKA (GALERIA)

Abonamenty - Podstawa prawna: Uchwała Nr LXVII/550/2023 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat oraz ogłoszenia jego tekstu jednolitego (UCHWAŁA NR XXVII/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ z dnia 05 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.)

W strefie A (NPP) nie przewiduje się sprzedaży abonamentów.

STREFA B (NPP)

- UL. ORKANA (TARG)

Abonamenty Podstawa prawna: Uchwała Nr LXVII/550/2023 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat oraz ogłoszenia jego tekstu jednolitego (UCHWAŁA NR XXVII/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ z dnia 05 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.)

1. Abonamenty postojowe dla mieszkańców stanowią dowód uiszczenia należności za parkowanie pojazdu wyłącznie na parkingach w nich wskazanych. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

2. Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Mieście Mszana Dolna. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko na

jednym parkingu i na jeden pojazd, bez względu na to ile pojazdów posiada.

3. Łączna liczba abonamentów nie może stanowić więcej niż 20% miejsc parkingowych danego placu.

STREFA A (SPP)

- UL.KRASIŃSKIEGO, UL.STAROWIEJSKA (TESCO), BARDY

Abonamenty:

1. Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód wniesienia opłaty. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

2. Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały w SPP i upoważniają do parkowania przy ulicy najbliżej miejsca zamieszkania.

3. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie.

4. Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód wniesienia opłaty tylko i wyłącznie przy ulicy wskazanej w tym abonamencie. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

5. Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy w SPP i upoważniają do parkowania przy ulicy położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko przy jednej ulicy i na jeden pojazd, bez względu na to ile pojazdów posiada.

 

Cennik abonamentu:

Abonament mieszkańca – 120 zł/rok*

Abonament postojowy – 120 zł/msc*

Abonament postojowy półroczny – 600 zł

Abonament postojowy roczny – 1000 zł

STREFA B (SPP)

- UL. KOPERNIKA, TOLIŃSKIEGO, SIENKIEWICZA, KONOPNICKIEJ, SŁOWACKIEGO, RYNEK, MARKA(ORLIK)

Abonamenty:

1. Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód wniesienia opłaty. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca postojowego.

2. Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały w SPP i upoważniają do parkowania przy ulicy najbliżej miejsca zamieszkania.

3. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie.

 

Cennik abonamentu:

Abonament mieszkańca – 120 zł/rok*

Abonament postojowy – 120 zł/msc*

Abonament postojowy półroczny – 600 zł

Abonament postojowy roczny – 1000 zł

Strefa Płatnego Parkowania Bochnia: Homepage_about

Podstawowe informacje o aplikacji na telefon - mPay dla Mszana Dolna

Płatności elektroniczne - bez parkomatu

Należy pobrać aplikację mobilną umieszczoną na stronie dostawcy usług mobilnych posiadających Gminę Miasto Mszana Dolna w swoim systemie.

Następnie zastosować się do instrukcji dostawcy, aby w pełni wykorzystać usługi udostępnione w ramach aplikacji mobilnych.

Jak oznaczyć pojazd?

 

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi kierowca musi umieścić na samochodzie informację o tym, że płaci za postój korzystając z systemu mPay. Służy do tego darmowa naklejka na szybę, którą można zamówić bezpośrednio z poziomu aplikacji lub odebrać samodzielnie w biurze SPP. Równie dobrze sprawdzi się zwykła kartka z odręcznie napisanym słowem mPay.

 

Jak pobrać aplikację mPay?

 

Aplikacja jest darmowa i dostępna na telefony z systemami Android oraz iOS. Żeby ją pobrać, wystarczy w sklepie z aplikacjami wpisać „mPay płatności mobilne”. Innym sposobem jest wpisanie w przeglądarce internetowej telefonu adresu www.app.mpay.pl. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja przeprowadza użytkownika przez krótki proces rejestracji.

 

Z regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej www.mpay.pl

Strefa Płatnego Parkowania Bochnia: Homepage_about
Strefa Płatnego Parkowania Bochnia: Homepage_about

Formularz reklamacji on-line

Reklamacja została wysłana.

touchscreen computer

Podstawowe informacje 

Kontrola wnoszonych opłat w SPP

OBSZAR SPP:

1. Za nie uiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
2. Po stwierdzeniu nie uiszczenia należnej opłaty za postój wystawiane jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej.
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty, w sposób wskazany
w zawiadomieniu.
4. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu wystawienia zawiadomienia, ulega ona pomniejszeniu o
20,00 zł. (liczy się fakt zaksięgowania wpłaty na rachunku Odbiorcy)
5. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie określonym w ust. 3, podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
6. Osoba zobowiązana do zapłaty opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie postoju. Warunkiem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej jest przedłożenie w terminie do 7 dni od powstania obowiązku, oryginału właściwego wydruku z urządzenia służącego do poboru opłat lub innego dowodu wniesienia opłaty.
7. Reklamację składa się bezpośrednio do Operatora SPP wybranego i upoważnionego przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
8. Złożona reklamacja zostanie uwzględniona w przypadku, gdy w chwili kontroli opłata za postój była uiszczona; na pojazd, na który została wystawiona opłata wykupiony był ważny abonament lub pojazd był zwolniony z opłaty na mocy niniejszej Uchwały.
9. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w SPP bez uiszczenia opłaty, można wnieść w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Po upływie tego terminu reklamacja nie jest rozpatrywana. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej powiadamiana jest pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.
10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Operatora SPP, dopuszcza się wniesienie odwołania do Burmistrza Miasta Mszana Dolna, który rozpatrzy odwołanie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.
11. Nie uwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.

12. Do kontroli opłacenia czasu postoju pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy, który działają na podstawie umowy z Operatorem SPP wybranym i upoważnionym przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
13. Obowiązkiem kontrolerów jest kontrola postoju pojazdów, w tym: kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów, sprawdzanie ważności dowodów wniesienia opłaty, abonamentów, wypisywanie wezwań lub wystawianie zawiadomień do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony czas postoju.
14. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat.

KONTROLA NA PARKINGACH:

1. Jeżeli użytkownik pojazdu naruszy którykolwiek z zakazów, określonych w § 5 Burmistrz Miasta Mszana Dolna lub upoważniona przez niego osoba, bądź operator, któremu powierzono obsługę parkingu jest uprawniony do nałożenia opłaty dodatkowej.
2. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na wskazane w zawiadomieniu konto.
3. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty, w sposób wskazany 
w zawiadomieniu.

4. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu wystawienia zawiadomienia, ulega ona pomniejszeniu o 100,00 zł. (liczy się fakt zaksięgowania wpłaty na rachunku Odbiorcy)
5. W przypadku nie zapłacenia opłaty w terminie Miasto Mszana Dolna ma prawo dochodzenia należności na drodze sądowej wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej.

bottom of page